Terve paino ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Terve paino ry, ruotsiksi Hälsosam vikt rf ja englanniksi Healthy Weight.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2. Toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä ylipainon vähentämiseksi Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ajaa maahan lakeja ja säädöksiä, jotka vähentävät lihottavien ja muiden epäterveellisten elintarvikkeiden kulutusta vaikuttamalla ruokaympäristöön
 • edistää toimenpiteitä, jotka suojelevat lapsia epäterveellisten ja lihottavien elintarvikkeiden markkinoinnilta  
 • vaikuttaa elintarviketeollisuuden tuotteiden koostumukseen ja joukkoruokailun tarjontaan painonhallintaa edistävästi
 • pyrkii lisäämään ja kehittämään painonhallinnan ohjausta terveydenhuollossa
 • harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa, joiden pääsisältö on painonhallintaa edistävä terveellinen ravinto ja liikunta
 • toimii yhdessä viranomaisten ja muiden kansanterveyttä edistävien tahojen kanssa
 • perustaa kannanottojensa ja tiedottamisensa sisällön luotettavaan näyttöön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksaa jäsenmaksun ja on halukas toimimaan tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhdistys tai säätiö, joka maksamalla kannatusjäsenmaksun haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannattavilta henkilöjäseniltä, yhdistyksiltä ja säätiöiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 – 10 muuta varsinaista jäsentä. Varajäseniä voidaan valita 0-9. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. Syyskokous on viimeistään marraskuussa ja siinä päätetään yhdistyksen hallituksen ja toiminnantarkastajien valinnasta sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

11. Yhdistysten varsinaisten kokousten asialista

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
 • hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan tarvittavat muut hallituksen jäsenet
 • päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 • hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma
 • hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan toiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituspykälän määrittämään tarkoitukseen tavalla, jonka purkamisesta päättävä kokous ratkaisee. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.